Home | O firmie | Asortyment w sklepie inetrnetowym | Kontakt

Bardzo proszę o telefon przed złożeniem  zamówienia ponieważ strona jest w w trakcie modernizacji i  na ta chwile występuje wiele błędów. 

 

 

Regulamin
Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez firmę FHPU Ewa Kwaśniewska Warszewska ul. Wrocławska 48, 58-506 Jelenia Góra NIP: 611-102-85-07, wszystkich zamówień składanych przez Klientów i wszystkich umów zawieranych między firmą a Klientem w odniesieniu do produktów i usług oferowanych w witrynie www.kango.com.pl

Definicje

a) Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

b) Sklep lub sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem WWW.kango.com.pl , prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towary Klientom;

c) Sprzedawca – FHPU Ewa Kwaśniewska Warszewska ul. Wrocławska 48, 58-506 Jelenia Góra

, NIP: 611-102-85-07

d) Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu

Produkty

 1. Produkty prezentowane na stronie sklepu, nie stanowią oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.kango.com.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Wszystkie ceny na niniejszej stronie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Wszystkie produkty dostępne w www.kango.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek. polski.

Zapłata

Możliwe sposoby płatności to:

 1. Zamówienie opłacone za pomocą przelewu na koto bankowe sprzedawcy (firmy):
  uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili zaksięgowania środków na koncie.
 2. Zamówienie w opcji za pobraniem jest przekazane do realizacji natychmiast po zarezerwowaniu odpowiednich produktów na stanach magazynowych.

Realizacja zmówienia

 1. Zamówienia można składać na 3 sposoby:
 • Poprzez stronę internetową sklepu www.kango.com.pl.
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czapki@kango.com.pl lub sholda64@wp.pl
 • Telefonicznie pod nr 609498080 lub 609490300, zamówienia te wymagają potwierdzenia e-mailowego.
 • Poprzez sklep allegro.
 1. Dokonanie transakcji zakupu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego na potrzeby realizacji transakcji oraz akceptacją polityki prywatności i ochrony danych osobowych opublikowanej na stronie.
 2. Zamówione w sklepie towary są dostarczane w terminie zgodnym z informacją o dostępności prezentowaną w opisie produktu, jednak najczęściej realizacja zamówienia jest dokonywana w czasie 7dni. Maksymalny czas realizacji zamówienia może wynieś 14 dni.
 3. Możemy odmówić realizacji zamówienia, którego nie dało się potwierdzić w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 • częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 • częściowa realizacja w różnych terminach dostawy - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zobowiązany do zrealizowania zamówienia na towary niedostępne terminie uzgodnionym z Klientem,
 • wysyłka w późniejszym terminie – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia w pełni kompletnego lecz w terminie późniejszym od deklarowanego,
 • anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od anulowania całości lub części zamówienia przez Klienta, Sklep zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 1. W przypadku niedostępności towaru w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail).
 2. Wszystkie złożone w sklepie zamówienia potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej (system sklepu automatycznie informuje Kupującego o poszczególnych etapach realizacji zamówienia).

Dostawa i czas realizacji zamówienia

Informację o sposobie dostawy, kosztach i czasie realizacji zamówienia znajdą Państwo w formularzu zakupu i jest to do wyboru kupującego oraz zapisy te stanowią integralną część regulaminu sklepu.

Gwarancja

Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie objęte są minimum roczną gwarancją producenta. W razie wykrycia wady, prosimy o kontakt z obsługą sklepu korzystając z e-maila czapki@kango.com.pl

W miarę możliwości:

 1. do przesyłanego towaru należy dodać zgłoszenie reklamacyjne oraz dowód jego zakupu w postaci oryginału paragonu lub kopii oryginału faktury VAT, jeśli była wystawiona oraz kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona).
 2. Towar dostarczany powinien być do oględzin czysty.

Dopełnienie powyższych wymogów nie stanowi warunku koniecznego rozpatrzenia reklamacji, ale może wpłynąć na szybkość jej załatwienia.

Do ujawnionych w okresie gwarancji wad sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki.

Towar odesłać należy na adres:

FHPU Ewa Kwaśniewska Warszewska

Ul. Wrocławska 48

58-506 Jelenia Góra

Przesyłki wysyłane na koszt firmy FHPU Ewa Kwaśniewska Warszewska

nie będą odbierane!

W momencie, gdy zgłoszenie reklamacyjne zostanie pozytywnie rozpatrzone klientowi przysługuję prawo do zwrotu poniesionych kosztów wysyłki.

Towar niezgodny z umową

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Zwrot wszelkich kwot, należnych Klientowi w przypadku uznania sprzedanego towaru za niezgodny z umową, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od daty stwierdzenia niezgodności przez Sprzedawcę (z uwzględnieniem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).

Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

Prawo do zwrotu

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania zamówionego towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Klientowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

W miarę możliwości:

 1. w oświadczeniu o odstąpieniu należy wskazać oczekiwany sposób przekazania należnych Klientowi środków pieniężnych (np. podanie nr konta)
 2. zwracany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem dokonania transakcji (paragonem, fakturą, wyciągiem przelewu bankowego , a w przypadku, gdy Sprzedawca wystawił fakturę VAT – także z podpisaną fakturą korygującą.

Przy czym dopełnienie powyższych wymogów nie jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień Klienta, o których mowa w niniejszym akapicie, ale może przyspieszyć załatwienie sprawy przez Sprzedawcę.

Towar odesłać należy na poniższy adres biura z dopiskiem „ZWROT [nr zamówienia]„:

FHPU Ewa Kwaśniewska Warszewska

Ul. Wrocławska 48

58-506 Jelenia Góra

Przesyłki wysyłane na koszt firmy FHPU Ewa Kwaśniewska Warszewska nie będą odbierane.

Prawo właściwe

Oferty składane przez firmę FHPU Ewa Kwaśniewska Warszewska zamówienia Klientów i umowy zawierane między spółką a Klientami w sprawie świadczenia usług i dostarczania produktów podlegają prawu polskiemu.